Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 619’, 2015, Produktionsrückstände und Graphit in GFK

Trashstone 619, 2015

Produktionsrückstände und Graphit in GFK
53,5 (h) x 53 x 60 cm
21 x 20¾ x 23½ in