Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 615’, 2015, Produktionsrückstände und Graphit in GFK

Trashstone 615, 2015

Produktionsrückstände und Graphit in GFK
54,5 (h) x 58 x 70 cm
21½ x 22¾ x 27½ in