Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 531’, 2011–2022, Produktionsrückstände in GFK und Metallgitter

Trashstone 531, 2011–2022

Produktionsrückstände in GFK und Metallgitter
200 (h) x 420 x 280 cm
79 (h) x 165 x 110 in