Bettina Pousttchi, ‘Greta’, 2019, Tree protection barriers, stainless steel

Greta, 2019

Tree protection barriers, stainless steel
131 (h) x 110 x 72 cm
51½ (h) x 43¼ x 28¼ in