Works

Wilhelm Mundt / Lugano

Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 522’, 2015
Trashstone 522, 2015
Production waste in GRP
Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 410’, 2008
Trashstone 410, 2008
Production backlogs GfK
Wilhelm Mundt, ‘Trashstone 456’, 2009
Trashstone 456, 2009
Production backlogs GfK